MacBook iMac iPad iPhone Akcesoria Apple

Szybki kontakt

Serwis i reklamacje

Gwarancja, Reklamacja i Zwrot Towaru

 1. Wszystkie towary dostępne w sklepie internetowym AppleSklep.eu (zwanym dalej Sklep Netland) objęte są gwarancją. Długość i rodzaj gwarancji
  jest zawarty w opisie towaru. Uprawnienia gwarancyjne realizowane są
  na podstawie dowodu zakupu oraz karty gwarancyjnej (jeśli występuje).
 2. Wszelkie zgłoszenia dotyczące gwarancji, reklamacyjną oraz zwrotu towaru należy zgłaszać na adres: Netland Computers Sp. z o.o. ul. Wrocławska 35, 62-800 Kalisz
 3. Zgłoszenia przyjmowane są również telefonicznie pod numerem (0-62)
  741-22-50 lub mailowo na adres gwarancja@netland.net.pl w dni robocze
  od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17.
 4. Warunkiem skorzystania z procedury gwarancyjnej jest dostarczenie wraz
  z uszkodzonym sprzętem wymaganych dokumentów: kopii dowodu zakupu (faktura VAT lub Paragon), kopii karty gwarancyjnej (jeżeli została oryginalnie dołączona do sprzętu) oraz wypełnionego Formularza zgłoszeniowego. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do siedziby Netland Computers. Prosimy nie wysyłać oryginałów dokumentacji , gdyż nie zwracamy przesłanych dokumentów.
 5. Sprzęt, który objęty jest gwarancją producenta powinien być serwisowany wyłącznie w autoryzowanych punktach serwisowych wskazanych na stronie internetowej lub karcie gwarancyjnej dystrybuowanych przez wytwórcę.
 6. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi lub instalacji, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, w szczególności konserwacji urządzenia czy re-instalacji systemu operacyjnego.
 7. Gwarancji nie podlegają elementy ulegające naturalnemu zużyciu tj. baterie, tonery, bębny, dewelopery, tusze, atramenty, czytniki lasera. 
 8. Gwarancje producenta obejmują usterki sprzętu spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami produkcyjnymi i nie stosuje się do materiałów eksploatacyjnych lub innego wyposażenia dodatkowego.
 9. Uszkodzony sprzęt należy dostarczyć do siedziby Netland Computers osobiście, przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską. Celem sprawnego włączenia sprzętu do procedury gwarancyjnej należy:
  • Dokładnie sprawdzić i opisać rodzaj uszkodzeń w formularzu zgłoszeniowym. Formularz wraz z uszkodzonym sprzętem i kopią dowodu zakupu należy dostarczyć do siedziby Netland Computers (dane teleadresowe w punkcie 2.).
  • Sprzęt należy dostarczyć kompletny w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem (karton, formy styropianowe, elastyczne wypełnienie).
  • Dostarczony sprzęt musi posiadać czytelne numery seryjne i sticker licencyjne celem weryfikacji uprawnień gwarancyjnych dla danego urządzenia
  • Po zrealizowaniu reklamacji sprzęt należy odebrać w miejscu składania reklamacji, bądź jeśli reklamacja jest składana wysyłkowo serwis odeśle sprzęt na adres z dowodu zakupu na koszt nadawcy firmą kurierską.
  • Klient otrzyma wraz z urządzeniem protokół naprawy, który jednocześnie jest podstawą do wydłużenia okresu gwarancyjnego o czas naprawy.
 10. W przypadku przesyłek kurierskich wszelkie koszty związane z zapewnieniem należytego i bezpiecznego opakowania, ubezpieczenia, transportu i ryzyko z tym związane ponosi Klient.
 11. Procedura gwarancyjna może ulec wydłużenia, a w szczególnych wypadkach staje się niemożliwa, jeżeli w dokumencie zakupu lub na urządzeniu wystąpią jakiekolwiek zmiany, wytarcia lub zamazania, które uniemożliwią poprawną identyfikację zakupionego towaru i weryfikację uprawnień gwarancyjnych.
 12. Ewentualne wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie trwania gwarancji będą usunięte niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 21 dni roboczych.
 13. Netland Computers nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych w wyniku awarii sprzętu na jakimkolwiek nośniku danych, a także za usunięcie danych w toku pracy serwisu gwarancyjnego. Przed zgłoszeniem i wysłaniem reklamowanego urządzenia Klient powinien wykonać kopię bezpieczeństwa swoich danych.
 14. Gwarancją nie są objęte:
  • Uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne lub celowe uszkodzenia sprzętu i wywołane nimi wady.
  • Uszkodzenia i wady wynikłe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego
   z instrukcją użytkowania, przechowywania transportu czy konserwacji sprzętu, a także stosowanie sprzętu niezgodnie z przepisami bezpieczeństwa.
  • Uszkodzenia i wady wynikłe na skutek niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji, napraw, przeróbek, dostrojeń lub zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez Klienta lub Użytkownika.
  • Sprzęt, który nie został dostarczony do serwisu w oryginalnym lub bezpiecznym opakowaniu (karton, formy styropianowe, folie, dyski twarde w metalizowanej folii antyelektrostatycznej, pudełka zabezpieczone gąbką lub styropianem etc.), oraz wywołane tym faktem uszkodzenia.
  • Sprzęt, którego dokument zakupu, sticker licencyjny lub numery seryjne
   w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano lub zatarto, uniemożliwiając ich identyfikację.
 15. Każdy reklamowany produkt jest diagnozowany w momencie przyjęcia na serwis. Netland Computers zastrzega sobie możliwość obciążenia klienta kosztami diagnozy i przesyłki w przypadku nieuzasadnionej reklamacji w wysokości 50 zł netto.
 16. W przypadku nieuzasadnionego nieodebrania sprzętu po upływie 20 dni roboczych od momentu naprawy, Netland Computers zastrzega sobie możliwość naliczenia opłaty za magazynowanie sprzętu nieodebranego w wysokości 100 zł netto miesięcznie.
 17. Produkty, które objęte są szczególnymi warunkami gwarancji określonymi w karcie gwarancyjnej producenta, winny być dostarczone zgodnie z wymaganiami określonymi w tymże dokumencie. Niezastosowanie się do któregokolwiek z punktów gwarancji może skutkować utratą gwarancji ze strony wytwórcy.
 18. W przypadku podejrzenia naruszenia przesyłki lub uszkodzenia przesyłanego sprzętu w czasie transportu, prosimy o zastosowanie następującej procedury:
 19. Z chwilą otrzymania przesyłki należy sprawdzić stan. Każda przesyłka powinna być zabezpieczona taśmą z logotypem Netland Computers. W przypadku podejrzenia, że przesyłka była otwierana przez osoby nieuprawnione - należy sprawdzić jej zawartość w obecności kuriera.
 20. W przypadku zauważeniu jakiegokolwiek uszkodzenia lub odkształcenia opakowania należy rozpakować przesyłkę w obecności kuriera i w przypadku stwierdzenia uszkodzeń zawartości wspólnie sporządzić protokół szkody.
 21. Jeżeli uszkodzenie przesyłki zostało stwierdzone po odjeździe kuriera mimo braku śladów uszkodzenia opakowania, należy sporządzić protokół uszkodzenia. Winien on zawierać: opis uszkodzenia, nr listu przewozowego, datę doręczenia oraz oczekiwania finansowe z tytułu poniesionych strat.
 22. Protokoły szkody należy dostarczyć do oddziału firmy kurierskiej, która wykonała usługę, a kopię przesłać w formie cyfrowej do Netland Computers.
 23. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny"
  w okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo zgłosić chęć jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy.
  W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu, towar należy odesłać na własny koszt na adres Netland Computers. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma dokonać zwrotu zapłaty.
 24. Sklep dokonuje sprawdzenia produktu i zwrotu pieniędzy na konto klienta niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania zwrotu. Zgodnie z ustawą możliwości zwrotu nie podlegają rozpakowane produkty licencyjne, podlegające ochronie praw autorskich takie jak oprogramowanie, płyty CD z muzyką.

 

Netland Computers
ul. Wrocławska 35
62-800 Kalisz
tel: +48 730 654 545